در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی سهم در ٢ سال اخیر تداعی کننده پترن ولف ویو می باشد. ...