این روزها در بازار شاهد قدرت نمایی شاخص و عبور از محدوده های مقاومتی هستیم اما از طرف دیگر سطوح حمایتی نمادها یکی پس از دیگری شکسته می شوند و به جرات می توان گفت آنچه شاخص کل نشان می دهد واقعیت بازار بورس نیست!