در این شماره از چشم انداز بنا داریم تا یکی از سهم های گروه روی به نام «فرآور» را که این روزها در کانون توجه بازار قرار گرفته اند ، مورد بررسی قرار دهیم. این شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ٨١۶ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ١ میلیارد ریال ( تقریبا صفر ) ، فروش اردیبهشت ماه ١٠٢ میلیارد ریال ، فروش خرداد ماه ۵٩ میلیارد ریال ، فروش تیر ماه ۶٩ میلیارد ریال و جمع فروش ۴ ماه ابتدای سال ٢٣١ میلیارد ریال معادل ...