سلام بر حسین شهید

در این شماره از چشم انداز بنا داریم تا یکی از سهم های گروه روی به نام «فرآور» را که این روزها در کانون توجه بازار قرار گرفته اند ، مورد بررسی قرار دهیم. این شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ٨١۶ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ١ میلیارد ریال ( تقریبا صفر ) ، فروش اردیبهشت ماه ١٠٢ میلیارد ریال ، فروش خرداد ماه ۵٩ میلیارد ریال ، فروش تیر ماه ۶٩ میلیارد ریال و جمع فروش ۴ ماه ابتدای سال ٢٣١ میلیارد ریال معادل ...