این سهم برای افراد با ریسک پذیری متوسط می تواند مورد توجه باشد و پیشنهاد می شود برای ورود پلکانی در دو محدوده مشخص شده بررسی گردد...