در روزهای چهارشنبه خریداران معمولا بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت می کنند. در مجموع به نظر می رسد امروز....