به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم از دید تکنیکالی به پایان حمایت خود رسیده و از طرفی عرضه های سهم جذب و سهم به نظر می رسد مستعد رشد قیمتی شده است.