در گروه خودرویی تا حدودی از فشار عرضه ها کاسته شده و بر میزان تقاضا افزوده گردیده است اما هنوز هم فضا مبهم است و نمی توان پیش بینی دقیقی نسبت تحرکات کوتاه مدتی داشت. البته اکثر نمادها به لحاظ نموداری نشانه هایی از خاتمه یافتن روند نزولی دارند اما ٣ عامل : توقف طولانی مدت سایپا ، برگزاری مجمع ضعیف ایران خودرو و تغییر وزیر صنعت موجب شده تا ...