کاری از گروه تحلیلی بورس ٢۴ - قسمت اول سنگ آهن بار دیگر مسیر صعودی در پیش گرفته و وارد کانال ٨٠ دلاری شده است.اما وضعیت جهانی سنگ آهن چگونه است؟؟بازیگران جهانی این صنعت چه کسانی هستند و مهم تر این که آیا آن ها می خواهند سنگ آهن بالا برود یا پائین بماند...!؟