سلام بر حسین شهید

در متانول سازان ، زاگرس کماکان روند خنثی و کم نوسان خود را حفظ کرده و در یک قدمی سقف تاریخی خود معامله می شود. این شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ٣۴.٢٢۵ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ٢.٨۶٢ میلیارد ریال ، فروش اردیبهشت ماه ٢.٨۴٣ میلیارد ریال ، فروش خرداد ماه ٢.۶٧٠ میلیارد ریال ، فروش ...