سلام بر حسین شهید

افت و خیزهای قیمتی سهم در ماه های اخیر را در داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...