شتران با انتشار اصلاحیه بودجه سال ٩۶ ، با رشد قیمت ١٠ درصدی به تابلوی معاملات بازگشت. این شرکت در شرایطی سود هر سهم خود را ٣٠۴ ریال پیش بینی کرده بود که در گزارش جدیدی که عصر روز گذشته منتشر شد ، این سود را با تعدیل مثبت ٣٧ درصدی تا سطوح ۴١۶ ریالی افزایش داد. پیش بینی افزایش ٢ درصدی مبلغ فروش در ازای ....