در سبد سهام پیشنهادی برخی تک سهم های بنیادی و تکنیکی معرفی شده است اما به لحاظ کلی بازار سهام در وضعیت مناسبی نیست و در شرایط کنونی سرمایه گذاری در ابزارهای مالی بدون ریسک بیش از هر کار دیگری توصیه می شود...