*} *} *}

از فملی آغاز می کنیم که در بازار روز چهارشنبه خوش درخشید و حتی عرضه های تمام نشدنی حقوقی ها هم نتوانست از میزان عطشی که خریداران داشتند ، بکاهد ! رشد سنگین نرخ مس در بازارهای جهانی در کنار عملکرد خوب شرکت در کوارتر ابتدای سال ، از مهمترین دلایل توجه بازار به سهم می باشد. فملی در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۶۴.٩٧٠ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ۵.٠٧٠ میلیارد ریال ، فروش اردیبهشت ماه ...