از لحاظ زمانی موقعیت مناسبی برای گذر از این مقاومت ایجاد شده است و محدوده فوق را می توان مهم ترین مقاومت پیش رو برای شاخص کل ذکر کرد...

الف) شاخص کل

شاخص کل از فروردین 95 تا کنون در یک مثلث در حال نوسان بود در سه تلاش ناموفق ، مقاومت 81300 واحدی را نتوانسته بود بشکند. اتفاقا و تحولات بازارهای جهانی پس از مجامع موجب رشد قابل توجه سهام شاخص ساز شد تا مقدمات این شکست خوب مهیا شود.

همانگونه که مشاهده می شود از لحاظ زمانی موقعیت مناسبی برای گذر از این مقاومت ایجاد شده است و 83700 الی 83800 واحد را می توان مهم ترین مقاومت پیش رو برای شاخص کل ذکر کرد و این در حالی ست که در صورت عدم وجود رخدادهای سیستماتیک شاخص در یک روند بلند مدت توانایی لمس قله قبلی در دی ماه سال 92 یعنی 90 هزار واحد را خواهد داشت.