*} *} *}

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم از دید تکنیکال سیگنال خوبی صادر کرده است به طوری که اگر قیمتهای ٢٠۵ تومان شکسته شود سهم وارد موج صعودی خوبی شده و بازدهی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.