در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ساختار سهم تداعی کننده پترن هارمونیک bat است....