در سیمان صوفیان هم تقاضای خوبی داشتیم. این سهم سیمانی با وجود P/e بیش از ١٠ مرتبه ای اما به دلیل پوشش مناسب سود در دوره ٣ ماهه موفق شد در قیمت های ٢.٧٢۵ ریالی به صف خرید بنشیند. سصوفی در گزارش جدیدی که منتشر نموده ، ضمن تاکید بر همان سود ٢۶۶ ریالی ، موفق شد ١٣٢ ریال معادل ۵٠ درصد آن را پوشش دهد. فروش این شرکت در ٣ ماه فصل بهار ۴۴۶ میلیارد ریال بوده که ...