به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، نوسازی خطوط و تولید و اجرای طرح های توسعه ای برای تولید داروهای با کیفیت بالا از یک سو و قرار داشتن در سطوح حمایتی و عدم رشد قیمتی از سوی دیگر این سهم را برای خرید با دید میان مدت و کوتاه مدت ارزنده کرده است.