در چارچوب زمانی هفتگی و در نمودار عملکردی ، در حدود ٣ سال است که نوسانات قیمتی سهام شرکت دارویی کوثر را می توان داخل یک محدوده تراکمی محصور کرد. ...