در گروه پتروشیمی همزمان با آتش بازی در نماد هلدینگ نفت و گاز پارسیان ناشی از تعدیلات مثبت در نمادهای گروه پالایشی و همچنین تقسیم سود مناسب در این شرکت ها ، شاهد افزایش تقاضا در اکثر نمادهای پتروشیمی بودیم. در این گروه پارسان پیشتاز بود و با افزایش تقاضا به صف خرید میلیونی نشست. پیشتر اشاره کرده بودیم که با این تعدیلات ، پارسان هم می تواند از لاک دفاعی خارج شود. این شرکت همزمان با رشد تقاضا ، گزارش جدیدی همراه با تعدیل مثبت منتشر کرد. غول هلدینگ صنعت پتروپالایش در گزارش جدید منتشر شده ، سود هر سهم خود را ...