دو ماه پیش در محدوده ١٧٠ تومان از پتانسیل های کترام صحبت کردیم و این سهم با استراتژی پلکانی، جذاب توصیف شد. اکنون بعد از گذشت ٢ ماه و بازدهی حدود ۶۵ درصدی نمودار قیمتی سهم را بروز خواهیم کرد تا نقطه کم ریسک سهم را معرفی کنیم...