طی ۴ - ۵ ماه اخیر ارزش هر سهم شرکت حدود ٣٠ درصد افت را تجربه کرد و از محدوده ١٢۵ تومان تا حوالی ٩٠ تومان عقب نشینی کرد....