در شرایط کنونی هر چند کسب سود از بورس دشوار شده اما خرید سهم های بنیادی اگرچه بازدهی چندان زیاد و شارپی را ندارند ولی ضرر هم نمی زنند...