در گروه پالایشی ، شبندر گزارش ١٢ ماهه خود را با تعدیل مثبت ۴٨ درصدی روانه میدان کرد. این غول پالایشی در حالی سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ۵٠۵ ریالی پیش بینی کرده بود که در پایان سال به ٧۴۶ ریال سود دست یافت. افزایش ٨.۵ درصدی مبلغ فروش در ازای رشد ۶ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته منجر به رشد حاشیه سود ناخالص شرکت از سطوح ٧ درصدی به ٩ درصدی و در ادامه ...