*} *} *}

در این شرایط حتما باید ریسک های هر صنعت را نسبت به اتفاقات آینده و حال زیر ذره بین قرار داد و آماده واکنش مناسب نسبت به اتفاقات پیرامون آنها بود... "این مطلب برای کلیه کاربران سایت رایگان می باشد"