یک ماه پیش در محدوده ٣٢٠ تومان (کادر سبز رنگ) این سهم در بولتن ٢۴ معرفی گردید و بعد از رشد قیمتی تا بالای ۴٠٠ تومان اکنون تحلیل سهم را در مطلب زیر بروزرسانی میکنیم...