*} *} *}

در گروه سیمانی ، بارقه امید میان سهامداران ناشی از بهبود وضعیت تولید و فروش موجب شده تا نمادهای این گروه با افزایش تقاضا و رشد قیمت در کانون توجه بازار قرار بگیرند. درخصوص عملکرد ٣ ماهه سیمانی ها در شماره های اخیر چشم انداز صحبت کردیم و گفتیم که عملکرد شرکت ها در فصل بهار نسبت به سال گذشته بهتر بوده اما خیلی هم خاص نبوده است. در مورد نرخ فروش سیمان باید گفت که هنوز شرکت ها برای تحقق فروش دست به تخفیف می زنند اما ...