فولاد خوزستان در ادامه رشد ۶ درصدی روز گذشته ، امروز نیز با افزایش تقاضا و رشد قیمت به صف خرید نشست و در مسیر سقف قبلی خود قرار گرفت. این شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال جاری را در سطوح ۵۴.۶۴٢ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که شرکت تا پایان دوره ٣ ماهه ١۶.٢٣٠ میلیارد ریال معادل ٣٠ درصد آن را پوشش داده است. لازم به ذکر است ...