در قطعه سازان خمحرکه یکی از نمادهایی است که بهتر از سایرین ظاهر شده است. رشد مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته و بحث معامله بلوکی از مهمترین دلایلی است که منجر به بهبود روند معاملات سهم شده است. خمحرکه در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۵.٣٢۶ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که ...