به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به واسطه فروش ٣ ماهه مناسب و فراتر از بودجه از یک سو و وضعیت تکنیکالی مثبتش می تواند با رشد قیمتی و بازدهی خوبی تا سطوح قیمتی یاد شده همراه شود.