در هفته گذشته سه سهم معرفی شد.بهمن لیزینگ ٢٢٠ تومانی که هم اکنون در قیمت های ٢۴۵ تومانی قرار دارد.آتیه دماوند ٢٢٠ تومانی که در قیمت های معرفی شده در نوسان است.تکین کو ٧٨٠ تومانی که تا اولین هدف قیمتی خود رشد داشت...