*} *} *}

به نظر مهمترین ریسک سیستماتیک اقتصادی که موجب شده تا عملکرد مثبت شرکت ها زیر خاکستر بماند ، ابهام در شرایط بانک ‌ها و چسبندگی نرخ سود سپرده‌ های بانکی در مقادیر بالاست. به نظر می‌ رسد این موضوع به مرور زمان و با ادغام برخی بانک‌ ها و موسسات مشکل‌ دار و اصلاح ساختار نظام بانکی قابل حل باشد اما مشکل اینجاست که طی این سالها بارها نسبت به کاهش نرخ سود و اصلاح ساختار وعده داده شده اما ...