حوالی ٢١٠ - ٢٢٠ تومان سهم را برای خرید مناسب ارزیابی کردیم و هدف ٣۵٠ - ٣۶٠ تومان را برای این تحلیل در نظر گرفتیم. در کمتر از سه ماه قیمت حدود ٧٠ درصد رشد داشت و...

تحلیل تکنیکال صنایع لاستیکی سهند - پسهند :

 

اواخر بهمن ماه سال گذشته تحلیل نموداری سهم روی خروجی سایت قرار گرفت که از اینجا می توانید مشاهده کنید. حوالی 210 - 220 تومان سهم را برای خرید مناسب ارزیابی کردیم و هدف 350 - 360 تومان را برای این تحلیل در نظر گرفتیم. در کمتر از سه ماه قیمت حدود 70 درصد رشد داشت و حتی از بازه هدف مد نظر هم به طور مختصر عبور کرد.

پس از مدتی استراحت و اصلاح مختصر قیمتی ، یکبار دیگر سهم مورد توجه بازار قرار گرفته و در حال پیشروی است. به نظر می رسد اکنون در آخرین ریز موج صعودی از موج 3orC هستیم و طی این موج قیمت منوط به اینکه بالای 375 - 380 تومان با حجم بالا تثبیت شود ، می تواند تا حوالی 440 - 480 تومان پیشروی داشته باشد.