*} *} *}

در گروه خودرویی خبر خاصی نیست. عملکرد ماهانه شرکت ها نشان می دهد که شرکت های این گروه اگرچه پشت چراغ قرمز تابلوی معاملات مانده اند و به مانند گذشته خریدار ندارند اما در جاده مخصوص غوغایی از تولید و فروش به راه انداخته اند. صنعت خودرویی یکی از صنایعی است که از کاهش احتمالی نرخ سود بانکی منفعت زیادی خواهد برد. به نظر می رسد برگشت سایپا در کوتاه مدت و کاهش نرخ بهره در میان مدت ، سبب چرخش ...