فسرب در قیمت های ٢٨۵ تومانی که قبلا به عنوان مقاومت اشاره شده بود ، زیر فشار عرضه قرار گرفت و موفق به بازگشت به کانال ٣٠٠ تومانی نگردید. این شرکت در بودجه سال ٩۶ پیش بینی نموده که از محل فروش ۵.١٢۵ تن سرب به نرخ متوسط هر تن ٧۴.٠٠٠.٠٠٠ ریال ( شمش ٢.٠٠٠ دلاری و نرخ تسعیر ارز ٣٧.٠٠٠ ریالی ) و ٨.٠٠١ تن روی به نرخ متوسط ...