در شرایط کنونی سهامی به کاربران معرفی می شود که دارای ریسک کمتر و البته سود متعادل تری است.افزون بر این توصیه می شود سود بدون ریسک ابزارهای نوین مالی را هم از نظر دور نداشته باشید، امروز یکی از این ابزارها با سود حدود ٢١ درصدی معرفی شده است...