پس از یک رالی پرقدرت صعودی و ثبت قله ۴٧۵ تومانی در روزهای میانی اردیبهشت ماه ، شاهد آغاز یک روند اصلاحی پرشتاب در نماد فباهنر بودیم....