تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

نوسانات قیمتی سهم پس از اتمام یک ۵ موجی صعودی وارد زنجیره اصلاحی abc شده است. پس از ...