برای سهامداران و خریداران این سهم توجه به حمایت فوق از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت شکسته شدن این سطح احتمال افت تا محدوده ...