ضمن بهینه کردن نسبت های فعالیت شرکت در ترازنامه، هزینه های انبار داری را نیز کاهش دهد...