این در شرایطی خواهد بود که پیشنهاد می شود حد ضرر ٣٠٠ تومانی برای سهامداران و خریداران جهت کاهش ریسک های موجود مورد توجه قرار گیرد...