گل گهر در حالی در قیمت های ٢١۵ – ٢٢٠ تومانی معامله می شود که تا محدوده حمایتی بعدی خود یعنی قیمت های ٢٠٠ تومانی فاصله چندانی ندارد. این شرکت پیش بینی کرده برای سال جاری ٣٢.۶١١ میلیارد ریال درآمد از محل فروش : ( ٨.۵ میلیون تن گندله به نرخ هر تن ٢.٨۶٨.٧١٠ ریال مجموعا ٢۴.٣٨۴ میلیارد ریال + ٣ میلیون تن کنسانتره صادراتی به ...