محدوده ٢٢۵ - ٢٣۵ تومان باند مقاومتی مهمی در پیش روی قیمت است که می تواند باعث افزایش عرضه ها و حتی تعادل سهم شود. با این حال در صورت گذر از این مقاومت مهم...