اما در رویی ها کلیه نمادها با رشد قیمت و بعضا صف خرید روبرو شدند. در این گروه فزرین را بیشتر باید زیر نظر داشت. سهمی که در معاملات امروز از یک قدمی حمایت ٣۵٠ تومانی برگشت زده و بواسطه P/e جذاب کمتر از ۶ مرتبه ای در مسیر کانال ۴٠٠ تومانی قرار گرفته است. این شرکت پیش بینی کرده برای سال جاری به فروش ٨١٣ میلیارد ریالی دست یابد. ٧١٠ میلیارد ریال از این رقم برای فروش داخلی و ١٠٣ میلیارد ریال نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است. کنسانتره روی ...