با وجود وضعیت فعلی بازار سهام توصیه می شود دست کم یک سوم از دارایی خود را در اوراق با درآمد ثابت سیو کنید و مابقی را هم در سهم های بنیادی متمرکز نمائید...