آخرین روز کاری هفته در شرایطی بورس تهران وضعیت بی رمق و سردی را تجربه می کرد تا پرونده هفته نیمه تعطیل خود را مختومه کند که ناگهان با رسیدن صدای شلیک گلوله تروریست ها از بهارستان تا مرقد مطهر امام ، تبدیل به «یک روز جهنمی» شد ! روز چهارشنبه یکی از تلخ ترین روزهایی بود که بازار سرمایه آن را به سادگی فراموش نخواهد کرد. چراکه شلیک تروریست ها نه تنها مجلس ، بلکه ...