*} *} *}

بورس تهران در معاملات دومین روز کاری از یک هفته ای که تنها ٣ روز کاری دارد ، معاملات متعادل و منفی را از خود به نمایش گذاشت. البته جو در ابتدای بازار بد نبود اما با نزدیک شدن به ساعت پایانی بازار به مرور از قدرت تقاضا کاسته شده و فشار عرضه ها نیز شتاب گرفت. دیوانگی های ترامپ ، درگیری های شکل گرفته در منطقه میان کشورهای عربی به سردستگی عربستان سعودی و جدی شدن بحث ...