این سهم در شرایطی که موج ۴ الیوت را تجربه می کند تا محدوده ۴٨٠ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرد و باید در نظر داشت که در مسیر ریز موج صعودی کنونی ممکن است تا حوالی...