انتظار داریم در بازه زمانی ٢ ماهه شاهد بازدهی ٣٠ درصدی در این نماد باشیم....