*} *} *}

پتروشیمی آبادان پس از اصلاح قیمت اخیر ، برای دومین روز متوالی کار خود را با رشد قیمت به پایان رساند. این شرکت در حالی مبلغ کلی فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ٢.۵۴١ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ١۵۴ میلیارد ریال ، فروش اردیبهشت ماه ٩١ میلیارد ریال و مجموع فروش دو ماه ابتدای سال ٢۴۵ میلیارد ریال معادل ٩.۵ درصد از کل مبلغ فروش پیش بینی شده بوده است. نکته مهم در شپترو اینکه شرکت نرخ فروش PVC را به عنوان مهمترین محصول خود در سطوح ...